Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen

1.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Max Vloeren Outlet uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten.

1.2  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Max Vloeren Outlet en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2  Offertes

2.1  Alle door Max Vloeren Outlet uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

2.2  De door Max Vloeren Outlet uitgebrachte offertes zijn geldig tot een maximum van 5 werkdagen na dagtekening. Binnen de termijn van 5 werkdagen heeft Max Vloeren Outlet het recht om foutief vermelde prijs schriftelijk aan te passen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1  De wederpartij kan via contact een aanvraag doen voor een offerte aan Max Vloeren Outlet. Max Vloeren Outlet is pas gebonden aan de overeenkomst indien de door Max Vloeren Outlet gezonden offerte ondertekend door de wederpartij is terugontvangen, op dat moment komt een overeenkomst tussen de partijen tot stand. Bij annulering van de order brengen wij 20% annuleringskosten in rekening.

3.2  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft Max Vloeren Outlet het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.

3.3  Max Vloeren Outlet kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.

3.4  De wederpartij dient op de offerte die hij of zij ontvangt van Max Vloeren Outlet, zijn of haar telefoonnummer te vermelden.

Artikel 4  Prijs

4.1  Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4.2  Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Max Vloeren Outlet de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Na verhoging van de prijs door Max Vloeren Outlet heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.

4.3  De door Max Vloeren Outlet gehanteerde standaard prijzen zijn af bedrijf, kosten voor leveren, leggen van de vloer en andere services kunnen offertes voor worden aangevraagd.

Artikel 5  Levertijden

5.1  De door Max Vloeren Outlet opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.

5.2  Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Max Vloeren Outlet worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.

5.3  Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

5.4  Zodra aan Max Vloeren Outlet bekend is wanneer de levering ongeveer kan plaatsvinden wordt de datum telefonisch doorgegeven aan de wederpartij.

Artikel 6  Levering

6.1  Door Max Vloeren Outlet wordt telefonisch gemeld dat de roerende zaken gereed liggen voor aflevering.

6.2  De levering geschiedt af bedrijf.

6.3  Zodra de roerende zaken het bedrijf verlaten zijn deze voor rekening en risico van de wederpartij.

6.4  Indien de wederpartij wenst dat de roerende zaken worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij.

6.5  De wederpartij dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de roerende zaken te ondertekenen bij levering.

6.6  De wederpartij ontvangt de goederen aan de 1e drempel van de woning en zal zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om de goederen

Houdt er wel rekening mee dat onze levering bij de voordeur wordt afgeleverd. Dit houd in dat u zelf uw bestelling van de pallet af moet halen en naar de desbetreffende ruimte moet verplaatsen. Bij een appartementencomplex betekend dit dat wij tot aan het voorportaal leveren.

Artikel 7  Retourneren/ruilen

7.1  Retourneren / ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 14 dagen na levering; de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij. Tevens is de wederpartij 15% van het totale factuurbedrag verschuldigd als retournering kosten.

7.2  Het retourneren/ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien de roerende zaken in de originele staat verkeren.

7.3 Het Retourneren van de outlet producten kunnen alleen als geheel gekocht partij retourneren, hier nemen wij geen losse pakken retour die over zijn.

7.4 Let op: PVC kan niet geretourneerd worden! PVC-delen worden in een kleur-batch geproduceerd, om kleurverschillen te voorkomen is deze restrictie ingesteld.

U dient er zelf zorg voor te dragen dat de aangemelde retouren bij Max Vloeren Outlet op locatie.

TIP: Wij adviseren om een pak te bewaren om mogelijke schade in de toekomst te kunnen herstellen.

 

Artikel 8  Betaling

8.1  Bij levering van de roerende zaken aan de wederpartij dient de wederpartij het factuurbedrag direct te betalen.

8.2  Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Max Vloeren Outlet het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom.

Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.

8.3   De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud

Max Vloeren Outlet blijft eigenaar van de geleverde roerende zaken zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde roerende zaken zorgvuldig te behandelen en kan deze roerende zaken niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10  Klachten en aansprakelijkheid

10.1  Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de roerende zaken door middel van een aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van Max Vloeren Outlet. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Max Vloeren Outlet niet meer verplicht de klachten in behandeling te nemen.

Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde roerende zaken niet meer verkeren in de staat waarin het werden aangeleverd.

10.2  Max Vloeren Outlet is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben en die de netto factuurwaarde van de roerende zaken te boven gaan. Max Vloeren Outlet zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Laminaat Concurrent voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11  Garantie

11.1  Voor alle door Max Vloeren Outlet geleverde roerende zaken geldt de fabrieksgarantie.

11.2  Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde roerende zaken doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de roerende zaken, zal Max Vloeren Outlet de klacht in behandeling nemen doch de kosten van de vergoeding of vervanging van de roerende zaken zullen dan voor de wederpartij zijn. Een en ander overeenkomstig de garantieregeling van de fabriek.

Artikel 12  Ontbinding

Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Max Vloeren Outlet gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Max Vloeren Outlet het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Max Vloeren Outlet ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13  Geschillen en toepasselijk recht

13.1  Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigings- plaats van Max Vloeren Outlet.

13.2  Op alle overeenkomsten met Max Vloeren Outlet waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.